online website builder

Palindrom Eğitim ve Araştırma

ulusal ve uluslararası platformlarda hem kurumsal bazda hem de bireysel bazda

farklı meslek guruplarından profesyonellere yönelik ölçme-değerlendirme,

etki analizleri,

saha çalışmaları,

program ve envanter geliştirme,

mesleki gelişim modelleri,

boylamsal araştırma ve danışmanlık çalışmaları yürütmüştür.


Deneyimlerini akademik ve saha çalışmalarıyla derinleştiren personeli ve

kültürler ve disiplinler arası araştırmalar yürüten danışmanlarıyla Palindrom,

araştırma ve veriye dayalı uygulamalar yürütmektedir.


Bizim için iş birliği ve çözüm ortaklığı;

“kaynaklardan bilgiye, bilgiden eyleme, eylemden kaynak ve kapasite gelişimine” uzanan sarmal bir süreçtir.


Geniş çerçevedeki çalışma alanlarımızdan seçili örnekler aşağıda verilmiştir:

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaştırılması Projesi, daha önce Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP) kapsamında geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları’nın tüm Türkiye geneline yaygınlaştırılabilmesini hedeflemektedir.


UNICEF ve MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen bu proje kapsamında, 81 ilde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı toplam 162 pilot okul belirlenmiştir. Toplumsal cinsiyete duyarlı okul olma sürecinde öğretmenlere; Palindrom uzmanları tarafından, MEB ve UNICEF koordinasyonunda, pilot okulların branş ve rehber öğretmenlerinin görüş ve önerileri alınarak ders içinde kullanabilecekleri, ders kazanımları ve standartlarla uyumlu etkinlikler sunan Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etkinlik Kitabı hazırlanmıştır.


Bu proje kapsamında 81 ilde belirlenen 162 pilot okulda görev yapan 324 öğretmene ve 162 yöneticiye Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kursu düzenlenmiştir. Ayrıca her ilden Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürleri ve Rehberlik Araştırma Merkezi temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişiye konuya ilişkin bilgilendirme toplantısı Şubat 2018 tarihinde düzenlenmek üzere planlamalar yapılmıştır.

2010-2013 yılları arasında TÜBİTAK tarafından finanse edilen projenin hedefi, Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımını ve bu yaklaşım içerisinde yapılandırılan dil destekli öğrenme stratejilerini kullanarak, öğrencilerin bilim kavramlarını öğrenmelerine ve bilimsel okur-yazarlıklarını güçlendirmelerine yardımcı olmaktır.


Bu hedefin gerçekleştirilmesi amacıyla; öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini, bilim alan bilgilerini, tartışma yeteneklerini ve argümantasyon tabanlı sorgulamalarını geliştirmeye yardımcı olan, dünyanın birçok yerinde etkinliği uygulamalarla sınanmış Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme yaklaşımı kullanılmıştır. Ayrıca süreç içerisinde, uygulama yapacak öğretmenlerin öğrenmeye dair algılarında, pedagojik uygulamalarında ve epistemolojik inançlarında öğrenci merkezli ve bilimsel düşünmenin sınıf ortamında etkin olduğu bir eksene doğru değişim de hedeflenmiştir. Bu değişimi gerçekleştirmek amacıyla öğretmenlerin mesleki bilgilerine ve pratiklerine odaklanan hizmetiçi eğitimler düzenlenmiştir.


Türkiye’nin 27 farklı ilinden, 30 öğretmenle 5 hizmetiçi eğitim faaliyetinin gerçekleştiği proje kapsamında -öğretmenlerdeki pedagojik değişimin uzun vadede gerçekleştiği göz önünde bulundurularak 3 yıla yayılmıştır. Öğretmenlerde meydana gelen değişimin öğrencilerin fen kavramlarını öğrenmelerine, bilimsel süreç becerileri ve kritik düşünme becerilerine etkisi de incelenmiştir. Bu projede, TED Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nde görev yapan 10’dan fazla araştırmacı hazır bulunmuştur.

2013-2016 yılları arasında, Türkiye dahil 12 ülkenin ortak katılımıyla gerçekleşen ve Avrupa Birliği Komisyonu’nca desteklenen projenin temel amacı, katılımcı ülkelerde araştırma-sorgulama temelli fen eğitiminin öğretmenlerin rutin pedagojisi olacak şekilde geliştirilmesidir. Bu bağlamda, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programı yürütülmüştür. Mesleki gelişim programı kapsamında bulunan hizmet içi eğitim faaliyetleri, online ve iş başı destek ziyaretleri yoluyla gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler, araştırma-sorgulama temelli fen öğretimine yönelik pedagojilerini proje kapsamında kullanılan ve test edilen proje kaynakları (materyalleri) ile geliştirmişlerdir.


Proje kapsamında yer alan öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirdikleri sınıf içi araştırmaya ve sorgulamaya dayalı süreçleri, bu süreçlerde oluşturdukları raporları veya ürünleri hem ulusal hem de uluslararası festivallerde sunmuşlardır.


Proje kapsamında Türkiye’de 3 kez, İngiltere, Almanya ve Bulgaristan’da da 1’er kez Uluslararası Bilim Festivali gerçekleştirilmiştir. 3 yılın sonunda 30’u aşkın öğretmene, 1000’i aşkın öğrenciye ulaşılmıştır.

Amgen Bilim İçin El Ele Projesi, AMGEN Vakfı tarafından, European Schoolnet’in de desteği ile 2014 tarihinde hayata geçirilmiş ve hala devam etmektedir.


Proje ile Ankara’daki ve diğer illerdeki okullarda görev yapan Fen Bilimleri, Kimya ve Biyoloji öğretmenlerinin araştırma-sorgulama tabanlı uygulamalar konusunda bilgi, deneyim ve yeterliliklerinin artırılması hedeflenmektedir.


Ayrıca, proje kapsamında Avrupa genelindeki orta ve lise seviyesindeki okullarda fen bilimleri öğretmenleri için çeşitli atölyeler ve uzaktan eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. 2014 ile 2017 yılları arasında bu projeyle yaklaşık 300 öğretmene ve 49.000 öğrenciye ulaşılmıştır. 

Amgen Biotech Experience (ABE), ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenlere mesleki gelişim faaliyetleri, müfredat materyalleri, ekipman ve malzeme sağlayan yenilikçi bir eğitim programıdır. 1989 yılından bu yana ABD, Porto Riko, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilen bu programla her yıl 75.000'den fazla öğrenci ve 100'den fazla öğretmene ulaşılmaktadır.


Program, bilimsel keşif heyecanını öğrencilere yaşatmak amacıyla tasarlanmış moleküler biyoloji müfredatına sahiptir. Harvard Üniversitesi merkezli Education Development Center tarafından koordinasyonu yapılan proje kapsamında, katılımcı öğretmenlere hizmetiçi eğitim faaliyetleri, iş-başı destek ve materyal desteği sağlanmaktadır.


Türkiye’de Eylül 2016 - Mayıs 2017 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği ile pilot çalışmalar yürütülmüş; program kapsamında orta ve lise seviyesindeki farklı okul türlerinde görev yapan yaklaşık 30 öğretmene ve 30 öğrenciye Palindrom uzmanları tarafından biyoteknoloji eğitimleri verilmiştir. Ayrıca, öğretmenlerle birlikte, ABE programının Türkiye biyoloji müfredatına entegrasyonu ve adaptasyonu için çalışmalar yürütülmüştür.

Sabancı Vakfı himayesinde; ODTÜ, Giresun Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri iş birliği ile Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nin (HSAL) sistematik olarak iyileştirilmesi amacıyla 2017-2019 yılları arasında ‘Okul Ekosisteminin Değerlendirilme ve Geliştirmesi” projesi yürütülmektedir.


Proje kapsamında okulun mevcut ekosistemi idareciler, öğretmenler, öğrenciler, okul personeli ve velilerden, anket, odak grup görüşmeleri ve sınıf gözlemleri yoluyla toplanan veriler doğrultusunda değerlendirilmektedir. Elde edilen veriler doğrultusunda HSAL’ın okul ekosistemine ilişkin mevcut durumu okul ekosistemini oluşturan iç ve dış unsurlar bağlamında değerlendirilmekte ve tüm paydaşlarla paylaşılmaktadır. Bulgular doğrultusunda okul ekosisteminin geliştirilmesine yönelik stratejiler geliştirilip, bu stratejilere ilişkin uygulamalar tüm paydaşların beklentileri, görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilmektedir.


“Öğretmenin İzinde” projesi, TANAP’ın geçeceği güzergah üzerinde bulunan il ve ilçelerdeki okulların öğretmenlerinin ve okul müdürlerinin -entelektüel, kişisel, mesleki, duygusal ve sosyal- gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla ÖRAV tarafından yürütülmektedir.


Proje kapsamında uygulanan ‘Öğrenen Lider Öğretmen’, ‘Lise Öğretmenleri İçin Öğrenen Lider Öğretmen’ ve ‘Okul Müdürleri İçin Akademik Liderlik’ programlarının etkisinin değerlendirilmesi amacıyla; programların incelenmesi, program bazlı ölçme-değerlendirme envanterlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, verilerin nicel ve nitel yöntemlerle analiz edilmesi ve raporlaştırılması faaliyetleri, Palindrom tarafından yürütülmektedir.


Bu çalışmaya ek olarak, ÖRAV’ın Öğrenen Lider Öğretmen (ÖLÖ) eğitimlerinin yapıldığı okullara ziyaretler gerçekleştirilerek, bu eğitimlerin, katılımcı öğretmenler üzerindeki etkisi gözlemlenecektir. Okul ziyaretleri kapsamında gerçekleşecek sınıf gözlemleri ve öğretmenlerle yapılacak görüşmelerde, ÖRAV eğitimlerinin öğretmen üzerindeki etkisi değerlendirilecektir. 

Avrupa Birliği Eğitim Forumu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen, AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi kapsamında organize edilmektedir.


Forum, AB Bilgi Merkezleri’nin bulunduğu 20 ilden 120 öğretmen ve eğitim aktörünün katılımı ile 30 Mayıs - 1 Haziran 2016 tarihleri arasında Kocaeli’nde gerçekleştirilmiştir. Forum kapsamında, 120 öğretmene araştırma-sorgulama tabanlı eğitim yaklaşımına yönelik bir günlük eğitim verilmiştir.. Ek olarak, Eğitim Forumu’nun ölçme-değerlendirme çalışması yapılıp raporlaştırılmıştır.

Açık Toplum Vakfı, İsveç Konsolosluğu, Hollanda Konsolosluğu Matra Programı, Friedrich Ebert Stiftung Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından desteklenen ‘’Öğretmenin Atölyesi: Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışmak” Sertifika Programı, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ERG ve SEÇBİR tarafından yürütülmüştür.


Bu programda, eleştirel düşünme yaklaşımının öğretmenler arasında yaygınlaşması ve toplumsal sorunların eleştirel düşünme yaklaşımıyla eğitim ortamına taşınması için öğretmenlerin ve eğitimcilerin desteklenmesi amaçlanmıştır. Sertifika programı kapsamında, argümantasyona dayalı yazma uygulamaları aracılığıyla program süreci boyunca katılımcıların bilişsel beceri gelişimleri takip edilmiştir. Palindrom uzmanları bu çalışmanın bağımsız ölçme değerlendirme çalışmalarını yürütmüştür.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) ve Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları işbirliği ile yürütülen Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Destek Programı kapsamında; öğretmen eğitimi, sınıf içi uygulamalar ve öğrenci çıktıları arasındaki ilişki boylamsal olarak Mayıs 2016-2017 tarihleri arasında incelenmiştir.

Palindrom Eğitim ve Araştırma, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında gönüllü olarak S. S. AMESİA ÇALIŞAN ARILAR Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlara drama ve düşünme becerileri eğitimi vermiştir.


Düşünme becerilerini geliştirme amacıyla gerçekleşen eğitimde 15 Arı kadın n empati kurma ve doğru iletişimin önemini doğaçlamalar ve drama yolu ile keşfetmiştir. Küçük gruplar halinde yapılan çalışmalarda kadınlar; veri toplama, çıkarımda bulunma, kendi fikirlerini ifade etme ve başkalarının fikirlerini müzakere etme gibi düşünme becerilerini tecrübe etmişlerdir.

Öğretmenlerin güçlenmesi için bireysel ve mesleki gelişimlerini destekleyen, değişim ve dönüşüm yaratmaları için ihtiyaç duyduğu kaynaklar ile buluşturan sürdürülebilir öğrenme ortamları sağlayan bir platform olan Öğretmen Ağı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Düşünme Becerileri Programı, öğretmenlerin ve onların yardımıyla öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.


Program Temel Düşünme Becerileri (TDB) ve Pedagojik Uygulama Becerileri (PUB) Atölyeleri olarak 2 ayrı atölye serisinden oluşmaktadır. Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri, öğretmenlerin düşünme becerilerini sosyal ve bilimsel meseleler zemininde, sistematik uygulama ve değerlendirme yoluyla geliştirmelerini geliştirmelerine destek olmayı hedeflemektedir.


Serinin ikinci ayağı olan Pedagojik Uygulama Becerileri Atölyeleri’nde ise bu gelişimin öğrencilere yansıması için öğretmenlerle sınıf içi uygulamalar üzerinde çalışılmaktadır. Palindrom Eğitim ve Araştırma, bünyesindeki eğitim uzmanları ile gerek TDB gerekse PUB atölyeleri ile Türkçe, Fen ve Matematik alanından öğretmenlere düşünme becerileri odaklı eğitimler vermekte, uygulamalar sonrası çevrimiçi ve işbaşı destekler ile sınıf içi düşünme becerileri odaklı etkinliklerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır.